REGULAMIN KONKURSU
INICJATOR INNOWACJI 2017

§ 1
Organizator, Partnerzy i Patroni Konkursu
 1. Organizatorem Konkurs jest Newsweek Polska, a Partnerem merytorycznym Konkursu jest firma doradcza PwC.
 2. Nadzór nad Konkursem sprawuje Kapituła.
§ 2
Cele Konkursu
 1. Celem Konkursu Inicjator Innowacji jest wyłonienie i docenienie tych przedsiębiorstw, dla których szeroko pojęta innowacyjność jest motorem działania. W Konkursie premiowane będą firmy, które odniosły konkretne sukcesy rynkowe dzięki inwestowaniu w działalność innowacyjną i które konsekwentnie dalej ją rozwijają.
 2. Konkurs adresowany jest do firm, które posiadają siedzibę zarejestrowaną w Polsce.
 3. Poprzez działalność innowacyjną rozumiemy wszelkie nowe rozwiązania, technologie i produkty, które zostały wdrożone do produkcji i wprowadzone na rynek, jak również rozwiązania innowacyjne w sferze organizacji przedsiębiorstwa, marketingu, czy związane z jego działalnością społeczną. Dzięki efektywnie przeprowadzonemu procesowi innowacyjności, przedsiębiorstwa powinny zwiększać swój udział w rynku, obroty i rentowność, a w konsekwencji – zyskiwać przewagę nad konkurentami. Z tej perspektywy za innowacyjność można uznać zdolność wykorzystania wewnętrznej kreatywności przedsiębiorstwa i przekucia jej na nowe, praktyczne rozwiązania.
§ 3
Przedmiot konkursu i nagrody
 1. Nagrody będą przyznane w następujących kategoriach:
  • 1.1 Duże przedsiębiorstwa działające powyżej 2 lat,
  • 1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa powyżej 2 lat,
  • 1.3 Start upy (firmy utworzone nie wcześniej niż 2 lata temu),
  • 1.4 Inicjatywa wspierająca ekosystem start-up’ów.
 2. W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda główna w formie statuetki.
 3. Każda firma może ubiegać się tylko o jedną nagrodę w zakresie pierwszych trzech kategorii. Dodatkowo możliwe jest ubieganie się o nagrodę w kategorii „Inicjatywa wspierająca ekosystem start-up’ów”.
 4. Podstawowymi ocenianymi obszarami są:
  • 4.1 Dla kategorii „Duże przedsiębiorstwa” oraz „Małe i średnie przedsiębiorstwa”: sukces rynkowy, wewnętrzne zarządzanie innowacją, portfel projektów innowacyjnych oraz relacje z otoczeniem zewnętrznym,
  • 4.2 Dla kategorii „Start upy”: produkt/ usługa, zespół i jego osiągnięcia, potencjał rynkowy oraz marketing i relacje z otoczeniem zewnętrznym,
  • 4.3 Dla kategorii „Inicjatywa wspierająca ekosystem start-up’ów”: forma wsparcia i zakres tematyczny, wsparcie komercjalizacji, ilość zgłoszeń/wspieranych pomysłów w roku, formy wsparcia komercjalizacji oraz ilość inicjatyw doprowadzonych do tego etapu, geograficzny obszar działania.
 5. Działania będą oceniane na podstawie „Ankiety internetowej” wypełnionej przez firmę na stronie: newsweek.pl/innowacje.
 6. Dla każdej z kategorii przewidziano odrębną formę ankiety.
§ 4
Zasady uczestnictwa
 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych firm, które w ustalonym terminie poprawnie wypełnią „Ankietę internetową” umieszczoną na stronie www.newsweek.pl/innowacje oraz prześlą drogą elektroniczną na adres inicjatorinnowacji@pl.pwc.com (w formie zeskanowanego dokumentu) „Formularz zgłoszeniowy” podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy
 2. Warunkiem zgłoszenia do Konkursu jest przesłanie drogą elektroniczną „Formularza zgłoszenia” oraz wypełnienie odpowiedniej dla danej kategorii „Ankiety internetowej” do dnia 23 maja 2018 roku. Zgłoszenia nadesłane po wskazanych terminach nie będą uwzględnione.
 3. Ankietę internetową” należy wypełnić w systemie elektronicznym zgodnie ze wskazówkami zawartymi w treści „Ankiety poglądowej” oraz w Regulaminie.
 4. Nieodłącznym elementem zgłoszenia do Konkursu jest podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy „Formularza zgłoszeniowego” potwierdzającego m.in. prawdziwość i rzetelność danych podanych w ankiecie internetowej, pozwolenie na przetwarzanie danych i upublicznienie ich części (określonej szczegółowo w ankiecie).
 5. W przypadku, gdy osoba podpisująca „Formularz zgłoszeniowy” nie jest wyszczególniona w aktualnych, internetowych bazach właściwych dla danego typu działalności gospodarczej, zgłoszenie powinno zawierać dokumenty stwierdzające uprawnienie do złożenia zgłoszenia.
 6. Nadesłane aplikacje przechodzą analizę zgodności z wymogami formalnymi.
 7. W „Ankiecie internetowej” i „Ankiecie poglądowej” zostały zaznaczone te części, z których informacje będą dostępne publicznie. Pozostałe informacje będą dostępne jedynie dla Organizatora, ekspertów zaangażowanych w ocenę oraz członków Kapituły.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość danych nadesłanych przez uczestników Konkursu
 9. Kapituła i Organizator zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji prawdziwości przedstawionych informacji ze strony firm.
§ 4
Zasady oceny
 1. Wyboru nagrodzonych w każdej z kategorii dokona Kapituła złożona z ekspertów świata nauki, biznesu, mediów, mianowanych przez Organizatora Konkursu, PwC oraz przedstawicieli Organizatora, Partnerów/Sponsorów.
 2. Kapituła składać się będzie maksymalnie z 13 członków, minimalnie z 5.
 3. Organizator będzie dążyć do powołania Kapituły o nieparzystej liczbie członków tak, aby decyzje mogły być automatycznie podejmowane większością głosów. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Kapituła składać się będzie z parzystej liczby członków i głosy rozłożą się równomiernie, Kapituła może zdecydować o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród lub po dyskusji przystąpić do ponownego głosowania.
 4. Każde z obszarów wymienionych w § 3 pkt 4 otrzymuje tę samą wagę w końcowej ocenie. Na etapie oceny merytorycznej za każde kryterium główne można uzyskać oceny od 1 (zupełnie nie spełnia) do 5 (doskonale spełnia).
 5. Kapituła podejmuje decyzje większością głosów bazując na swojej wiedzy eksperckiej i doświadczeniu oraz informacjach uzyskanych w ankietach dochowując najwyższej obiektywności.
 6. Kapituła zastrzega sobie prawo osobistego skontaktowania się z wybranymi firmami, w przypadku kiedy będzie to konieczne dla rzetelnej oceny zgłoszenia i podjęcia decyzji o przyznawanej punktacji.
 7. Kapituła w zależności od oceny nadesłanych zgłoszeń może powstrzymać się od przyznania głównej nagrody, może również przyznać nagrody równorzędne w liczbie przez siebie ustalonej tak, aby werdykt możliwie jak najlepiej odzwierciedlał poziom nadesłanych zgłoszeń.
 8. Kapituła może przyznać nagrodę specjalną uzasadniając charakter wyróżnienia.
 9. Do chwili oficjalnego ogłoszenia werdyktu, Kapituła zobowiązana jest do zachowania poufności i nie przekazywania informacji osobom trzecim.
 10. Wszelkie niejednoznaczne przypadki i wymagające dodatkowych interpretacji przypadki rozstrzyga Kapituła.
 11. Decyzje Kapituły nie podlegają odwołaniu, ani dodatkowemu wyjaśnieniu.
 12. Nazwy firm mogą być wykorzystywane na potrzeby redakcji Newsweeka oraz w celach promocji Konkursu przez Organizatora.
 13. Firmy otrzymują prawo posługiwania się tytułem „Inicjator Innowacji edycja 2018” w celach promocyjnych
 14. Dane zawarte w aplikacji mogą być przetwarzane przez Organizatora w celach badawczych lub redakcyjnych pod warunkiem zachowania poufności informacji. Publicznie dostępne będą dane związane z nazwą firmy, która się zgłasza do konkursu oraz obszarem jej działalności. W przypadku firm i projektów, które zostaną nagrodzone lub wyróżnione, udostępnione publicznie będzie też uzasadnienie Kapituły, które może się odnosić do dokonań firmy, które zadecydowały o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia. Pozostałe dane będą przedstawiane jedynie w formie zagregowanej.
 15. Po podjęciu decyzji, Kapituła przygotuje protokół w terminie do 2 tygodni przed ogłoszeniem wyników Konkursu.
 16. Firmy uczestniczące w konkursie zobowiązane są do zachowania poufności w sprawie wyników konkursu, aż do oficjalnego ogłoszenia jego wyników i wręczenia nagród na podczas dedykowanego wydarzenia.
 17. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów Konkursu, wydania nagród oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników.
 18. Podając swoje dane osobowe, Uczestnik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora a także na udostępnienie danych osobowych Partnerowi merytorycznemu - PwC Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia oceny wniosku konkursowego.
 19. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator – Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o., Warszawa ul. Domaniewska 52. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz ich poprawiania.
 20. Dane uczestników Organizator i Partner Merytoryczny będzie mógł przetwarzać w celach marketingowych tylko jeżeli uczestnik wyrazi na to zgodę.