Ankieta jest tylko do wglądu. Aby móc ją wypełnić i zapisać prosimy o zarejestrowanie się.
Startupy – ankieta ETAP I
Zanim zaczniemy...
W tym roku konkurs odbędzie się w dwóch etapach. W ramach pierwszego etapu (preselekcji) należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą nr 1 dla odpowiedniej kategorii. Na podstawie ankiety nr 1 nastąpi wybór spółek i projektów do kolejnego etapu. Wyselekcjonowane organizacje otrzymają informację mailową o zakwalifikowaniu do drugiego etapu wraz z prośbą o wypełnienie ankiety nr 2. Na jej podstawie Kapituła dokona końcowej oceny i wyboru Inicjatorów Innowacji w poszczególnych kategoriach.

Harmonogram Konkursu:

  • Etap I - termin nadsyłania ankiet nr 1 w systemie oraz formularza zgłoszeniowego upływa dnia 7 kwietnia 2017 r.
  • Etap II – termin nadsyłania ankiet nr 2 zostanie podany tym organizacjom, które zostaną zakwalifikowane do II etapu Konkursu (nie krócej niż 10 dni od dnia poinformowania o zakwalifikowaniu się do II etapu)
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu [link] . W celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić i wysłać poniższą ankietę jak również Zgłoszenie uczestnictwa. Wysłanie tych dwóch dokumentów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Udostępnione poniżej dane wykorzystane zostaną dla potrzeb organizacji konkursu. Dostępne publicznie będą jedynie dane związane z nazwą firmy, która się zgłasza do konkursu, oraz obszarem jej działalności. Pozostałe dane będą przedstawiane jedynie w formie zagregowanej.

W przypadku firm i projektów nagrodzonych lub wyróżnionych udostępnione publicznie będzie również uzasadnienie Kapituły, które może się odnosić do dokonań firmy, które zadecydowały o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia.
Proszę pamiętać, że Kapituła dokonuje oceny na podstawie Państwa opisu w poniższej ankiecie, w związku z czym proszę opisywać i wskazywać szeroko te kwestie, które uważacie Państwo, że Was wyróżniają i powinny być docenione przez Kapitułę.

Możecie Państwo wypełnić ankietę dla pojedynczej spółki z grupy kapitałowej lub dla całej grupy, ale wyłącznie dla Spółek działających w Polsce.


Prosimy o potwierdzenie wielkości przedsiębiorstwa.*
Według rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014: Małe przedsiębiorstwo–zatrudnia < 50 osób i obroty roczne i/lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln PLN Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia < 250 osób i jednocześnie których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR i/lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. Bierze się pod uwagę powiązania kapitałowe tj. przy powiązaniu ponad 50% udziałów dodaje się do siebie oba przedsiębiorstwa związane, zaś w sytuacji powiązania na poziomie 25-50% udziałów dodaje się proporcjonalnie liczbę zatrudnionych i dane finansowe zgodnie z procentem udziałów. Dane za ostatni zamknięty rok obrachunkowy. Link do rozporządzenia Komisji Europejskiej tutaj
Prosimy również zweryfikować wyjątki, które wskazuje rozporządzenie, w tym  specjalne wyłączenie w przypadku posiadania przez fundusze inwestycyjne czy aniołów biznesu udziałów lub  głosów na poziomie 25%-50%, jeśli kapitał przez nie zainwestowany w przedsiębiorstwo nie przekracza 1,25 mln EUR. Podkreślamy, iż wyłączenie to nie ma zastosowania, gdy inwestorzy posiadają więcej niż 50% udziałów lub głosów.
Główne PKD, w ramach którego prowadzona była działalność B+R+I za rok 2016 (maksymalnie 3 kody PKD):*
W przypadku Centrów Badawczo – Rozwojowych/ przedsiębiorstw działających w różnych sektorach prosimy wskazać PKD związane z wiodącymi sektorami, na rzecz których była prowadzona działalność B+R+I.


Produkcja pozostała, wyżej nie wymieniona:

Inny:
Dane osoby kontaktowej
Prosimy podać dane osoby, z którą możemy się kontaktować w sprawie konkursu:*
Opis wprowadzonych produktów i/lub usług, ze wskazaniem charakterystyk rynku i klientów
max. 3000 znaków opisu na każdy produkt / usługę
W opisie prosimy odpowiedzieć na takie zagadnienia jak:
  • Rodzaj produktu usługi oraz typ klientów korzystających z produktu/ usługi; krótki opis rynku z wskazaniem cech demograficznych i geograficznych, prosimy zwrócić szczególną uwagę w przypadku jeśli udało się już Państwu sprzedać produkt/ usługę poza Polską,
  • Główne cechy wyróżniające produkt/ usługę na rynku – kluczowe dla oceny Państwa przedsiębiorstwa, W wierszu „Cecha” należy wyjaśnić na czym ona polega i jak wygląda na tle rozwiązań konkurentów.

W wierszu „Korzyść” należy wskazać konkretne korzyści dla odbiorców danego produktu/usługi.

Dla każdej cechy prosimy przyporządkować daną korzyść.
  • Poziom innowacyjności produktu/ usługi z punktu widzenia rynku krajowego, europejskiego i światowego. Główna oś innowacyjności w produkcie/ usłudze – kluczowe dla oceny Państwa przedsiębiorstwa,
  • Planowane zmiany/rozwój istniejących produktów i usług w roku 2016 (nie pytamy o opracowanie nowych, lecz potencjał na rozwój istniejących),
  • Źródła, które były podstawą do opracowania produktu/ usługi w podziale na etap pomysłu (np. pomysł własny właścicieli, zaimplementowanie na warunki polskie produktu z zagranicy) oraz na etap opracowania produktu (np. praca własna właścicieli, zlecenie prac do zespołów badawczych w Polsce, zakup licencji, zakup patentu itd.). Jeśli produkt lub usługa są wynikiem własnych prac B+R+I prosimy o ich krótkie opisanie (zakres, czas prowadzenia).
  • Start up mógł też powstać w oparciu o dokonania właścicieli, którzy mogli być wykazani jako wynalazcy w wykorzystywanych obecnie patentach. Prosimy podać liczbę i rodzaj patentów, licencji, know-how do którego Przedsiębiorstwo posiada prawa, a wykorzystuje je w ramach produktów/ usług.

Prosimy więc o krótkie opisanie całego procesu od pomysłu do wdrożenia na rynek produktu/usługi z wskazaniem roli Przedsiębiorstwa i jego właścicieli.