Ankieta jest tylko do wglądu. Aby móc ją wypełnić i zapisać prosimy o zarejestrowanie się.
Inicjator Innowacji 2017: Wspólny Projekt Nauki i Biznesu – ankieta ETAP II
Szanowni Państwo
Serdecznie gratulujemy przejścia do II etapu konkursu Inicjator Innowacji 2017! Zostaliście Państwo wybrani na podstawie informacji dotyczących innowacji proponowanych przez Państwa rozwiązań. W chwili obecnej prosimy o wypełnienie drugiej części ankiety, która przybliży nam dodatkowe, ważne informacje dotyczące Państwa działalności w zakresie B+R+I

Klienci i rynki [opis max 1000 znaków]*
Prosimy wskazać głównych klientów, do których są skierowane rezultaty projektu, rynki na których produkty będą uplasowane pod kątem rodzajowym i geograficznym. Dlaczego rezultaty projektu mają szansę na komercyjny sukces?
Sposoby komercjalizacji [opis max 1000 znaków]*
Prosimy opisać spodziewane metody komercjalizacji (np. sprzedaż licencji, sprzedaż praw do wynalazku), wdrożenie w przedsiębiorstwach będących członkami konsorcjum) oraz jej planowany zakres np. rozpoczęcie produkcji w jednym przedsiębiorstwie będącym partnerem w konsorcjum, czy więcej, Polska, czy zagranica.
Sposób zarządzania projektem [opis max 750 znaków]*
np. struktura decyzyjna, sposób wymiany informacji, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, prosimy szczególnie zwrócić uwagę na współpracę przemysłu z nauką. 
Ochrona praw własności przemysłowej.
Jeśli projekt został objęty dofinansowaniem prosimy podać:
Jeżeli ostateczne lub częściowe wyniki projektu uzyskały nagrody i wyróżnienia prosimy wskazać nazwę tych nagród, poziom, który został przyznany (np. pierwsza nagroda, wyróżnienie) oraz rok przyznania.
Jeżeli były już opublikowane artykuły naukowe lub popularno-naukowe dotyczące projektu, prosimy podać ich tytuł, periodyk, w którym zostały zamieszczone oraz rok i miesiąc wydania.