Ankieta jest tylko do wglądu. Aby móc ją wypełnić i zapisać prosimy o zarejestrowanie się.
Duże Przedsiębiorstwa – ankieta ETAP II
Szanowni Państwo
Serdecznie gratulujemy przejścia do II etapu konkursu Inicjator Innowacji 2017! Zostaliście Państwo wybrani na podstawie informacji o oferowanych produktach/usługach. W chwili obecnej prosimy o wypełnienie drugiej części ankiety, która przybliży nam dodatkowe, ważne informacje dotyczące Państwa działalności w zakresie B+R+I.

Formy współpracy w ramach projektów B+R+I

Ilość projektów B+R+I realizowanych w 2016 r. (kontynuowanych, zakończonych i rozpoczętych) wspólnie z zewnętrznymi partnerami (w szt.)
Jakie były przyjmowane formy współpracy w ramach działalności B+R+I (można wybrać wiele odpowiedzi).


Czy macie Państwo oddzielne inicjatywy do współpracy ze start upami np. posiadacie lub planujecie uruchomić własny corporate venture capital, wyszukujecie i kupujecie start upy, zakładacie spółki celowe (start upy) z ciekawymi pomysłodawcami, współpracujecie z nimi w ramach platform i innych form współpracy. Prosimy o opis.
Przedsięwzięcia, projekty i platformy o znaczeniu międzynarodowym, w których Spółka brała udział w związku ze swoją działalnością B+R+I – prosimy o wymienienie z określeniem roli Spółki. Max 2000 znaków. 
Ilość patentów lub wzorów użytkowych pozyskanych w 2016 r., prosimy wpisać poniżej w sztukach.
Ilość wniosków patentowych lub na wzory użytkowe złożone w 2016 r., prosimy wpisać poniżej w sztukach.
Prosimy podać projekty B+R, na które spółka pozyskała dotacje (spółka jako beneficjent lub partner w konsorcjum) – umowy podpisane w okresie 2014-2016 r.
Projekt#1
Projekt#2
Projekt#3
Projekt#4
Projekt#5
Nagrody oraz miejsca w rankingach zdobyte przez spółkę lub jej produkt/usługę w 2016 roku.
Projekt#1
Projekt#2
Projekt#3
Projekt#4
Projekt#5
Czy zamierzacie Państwo korzystać z ulgi podatkowej na badania i rozwój dostępnej od stycznia 2016 roku?
Zasoby techniczne wykorzystywane w działalności B+R :
Podjęte w roku 2016 sposoby komercjalizacji wyników własnej działalności B+R+I – czyli produktów/ usług wskazanych wcześniej. Prosimy podać poniżej w sztukach, przy każdej z kategorii.
Inne czynniki pozytywnie wpływające na ocenę Państwa firmy jako innowacyjnej. Prosimy o podanie linków do filmów, wizualizacji lub prezentacji na których pokazana jest Państwa działalność lub projekty (prezentacje: max 20 slajdów; inne multimedia – nie dłuższe niż 10min każdy).
Dane finansowe zgodnie ze sprawozdaniami przedsiębiorstwa (w tys. PLN)

Rok 2016

Jeśli nie zamknięty, prosimy oszacować

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Liczba pracowników, umowy o pracę w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie za rok 2016r.
Czy w ramach struktury spółki istnieje wydzielona jednostka/stanowisko zajmująca się działalnością badawczo-rozwojową oraz innowacyjną w zakresie produktów, usług i technologii?
Proszę podać jej umiejscowienie w strukturze organizacyjnej (komu podlega), zakres działalności oraz poziom zatrudnienia (max. 500 znaków) – jeżeli powyżej zaznaczono „tak”:
Jak wygląda proces kreowania pomysłów na projekty B+R+I w Państwa organizacji?
Np. wewnętrzny od pracowników, zewnętrzny od naukowców, portfel projektów opracowywany przez grupę kapitałową, w postaci cyklicznych spotkań pracowników. czy jest  dedykowane narzędzie IT, czy funkcjonują specjalne procedury. Max. 2000 znaków.
Czy istnieje system motywujący do rozwoju działalności innowacyjnej (np. nagrody pieniężne, specjalne inicjatywy propagujące rozwój innowacji)?
Jeżeli tak, prosimy o krótki opis tego systemu (max. 2000 znaków).
Czy w strategii / polityce Spółki istnieje odniesienie do działalności B+R oraz innowacyjnej? Czy są przypisane cele do tej działalności?
Możecie dodać Państwo komentarz do powyższego pytania (max. 1000 znaków).