Ankieta jest tylko do wglądu. Aby móc ją wypełnić i zapisać prosimy o zarejestrowanie się.
Duże Przedsiębiorstwa – ankieta ETAP I
Zanim zaczniemy...
W tym roku konkurs odbędzie się w dwóch etapach. W ramach pierwszego etapu (preselekcji) należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z ankietą nr 1 dla odpowiedniej kategorii. Na podstawie ankiety nr 1 nastąpi wybór spółek i projektów do kolejnego etapu. Wyselekcjonowane organizacje otrzymają informację mailową o zakwalifikowaniu do drugiego etapu wraz z prośbą o wypełnienie ankiety nr 2. Na jej podstawie Kapituła dokona końcowej oceny i wyboru Inicjatorów Innowacji w poszczególnych kategoriach.

Harmonogram Konkursu:

  • Etap I - termin nadsyłania ankiet nr 1 w systemie oraz formularza zgłoszeniowego upływa dnia 7 kwietnia 2017 r.
  • Etap II – termin nadsyłania ankiet nr 2 zostanie podany tym organizacjom, które zostaną zakwalifikowane do II etapu Konkursu (nie krócej niż 10 dni od dnia poinformowania o zakwalifikowaniu się do II etapu)
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu [link] . W celu wzięcia udziału w konkursie należy wypełnić i wysłać poniższą ankietę jak również Zgłoszenie uczestnictwa. Wysłanie tych dwóch dokumentów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Udostępnione poniżej dane wykorzystane zostaną dla potrzeb organizacji konkursu. Dostępne publicznie będą jedynie dane związane z nazwą firmy, która się zgłasza do konkursu, oraz obszarem jej działalności. Pozostałe dane będą przedstawiane jedynie w formie zagregowanej.

W przypadku firm i projektów nagrodzonych lub wyróżnionych udostępnione publicznie będzie również uzasadnienie Kapituły, które może się odnosić do dokonań firmy, które zadecydowały o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia.
Proszę pamiętać, że Kapituła dokonuje oceny na podstawie Państwa opisu w poniższej ankiecie, w związku z czym proszę opisywać i wskazywać szeroko te kwestie, które uważacie Państwo, że Was wyróżniają i powinny być docenione przez Kapitułę.

Możecie Państwo wypełnić ankietę dla pojedynczej spółki z grupy kapitałowej lub dla całej grupy, ale wyłącznie dla Spółek działających w Polsce.


Prosimy o potwierdzenie wielkości przedsiębiorstwa.*
Według rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014: Małe przedsiębiorstwo–zatrudnia < 50 osób i obroty roczne i/lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln PLN Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia < 250 osób i jednocześnie których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR i/lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. Bierze się pod uwagę powiązania kapitałowe tj. przy powiązaniu ponad 50% udziałów dodaje się do siebie oba przedsiębiorstwa związane, zaś w sytuacji powiązania na poziomie 25-50% udziałów dodaje się proporcjonalnie liczbę zatrudnionych i dane finansowe zgodnie z procentem udziałów. Dane za ostatni zamknięty rok obrachunkowy. Link do rozporządzenia Komisji Europejskiej tutaj

Główne PKD, w ramach którego prowadzona była działalność B+R+I za rok 2016 (maksymalnie 3 kody PKD):*
W przypadku Centrów Badawczo – Rozwojowych/ przedsiębiorstw działających w różnych sektorach prosimy wskazać PKD związane z wiodącymi sektorami, na rzecz których była prowadzona działalność B+R+I.






















Produkcja pozostała, wyżej nie wymieniona:

Inny:
Dane osoby kontaktowej
Prosimy podać dane osoby, z którą możemy się kontaktować w sprawie konkursu:*
Projekty B+R+I realizowane w 2016 r.
Projekty dotyczące badań i rozwoju oraz innowacji
Prosimy podać ilość projektów (w sztukach dla każdej kategorii) oraz krótko opisać każdy z wymienionych.
Projekt rozpoczęty w 2016 roku
Projekt rozpoczęty przed 2016 rokiem
Projekt rozpoczęty w 2016 roku
Projekt rozpoczęty przed 2016 rokiem
Projekt rozpoczęty w 2016 roku
Projekt rozpoczęty przed 2016 rokiem
Projekt rozpoczęty w 2016 roku
Projekt rozpoczęty przed 2016 rokiem
Jaka była łączna ilość produktów i/lub usług będących wynikiem działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej (B+R+I) wprowadzonych na rynek w 2016 r.*
Oznacza wprowadzenie do oferty firmy i rozpoczęcie sprzedaży dla klientów.
Prosimy o opis powyższych wprowadzonych produktów i / lub usług w zakresie cech, które stanowią o ich innowacyjności oraz korzyści jakie niosą dla odbiorców końcowych. Jest to jedno z kluczowych pól dla oceny Państwa organizacji.
Dodatkowo prosimy określić poziom innowacyjności z punktu widzenia firmy oraz z punktu widzenia rynku krajowego i światowego (np. innowacja znacząca, przełomowa, radykalna) wraz z uzasadnieniem. Prosimy uwzględnić w opisie na czym ona polega i jak wygląda na tle rozwiązań konkurentów oraz wskazać konkretne korzyści dla odbiorców danego produktu/usługi.